File DBF đơn giá xây dựng công trình của thành phố Hà Nội năm 2011. Chỉ dùng cho phần mềm Dự toán ACITT có bản quyền.

Click vào link sau để tải file DBF (file cho phần mềm Dự toán ACITT) : Đơn giá Hà Nội năm 2011 Full

File PDF đơn giá xây dựng công trình của thành phố Hà Nội năm 2011 dùng để xem trên Acrobat Reader – xem thuyết minh và kiểm tra số liệu đơn giá theo quyển in.

Click vào link sau để tải file PDF (file dạng văn bản dùng để xem bình thường):  File PDF đơn giá Hà Nội năm 2011 Full

Thông tin bộ đơn giá xây dựng thành phố Hà Nội 2011

– Quyết định số 5477/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của UBND Thành phố Hà Nội Về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Quyết định số 5478/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của UBND Thành phố Hà Nội Về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội – Phần khảo sát xây dựng.

– Quyết định số 5479/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của UBND Thành phố Hà Nội Về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội – Phần lắp đặt.

– Quyết định số 5480/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của UBND Thành phố Hà Nội Về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội – Phần Sửa chữa.

– Quyết định số 5481/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của UBND Thành phố Hà Nội Về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội – Phần xây dựng.

Trân trọng.

*Logs:

1. 09/12/2011 – Sửa lỗi không phân tích được mã vữa Bê tông thương phẩm trong đơn giá xây dựng của Hà Nội năm 2011. Bạn tải lại theo link trên để cập nhật.

Tagged with: